Zyskaj kluczową wiedzę i zredukuj ponoszone ryzyko

Bearstone Global

Bearstone łączy innowacyjne metody śledcze i wywiadowcze z ustrukturyzowanymi technikami analitycznymi. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci otrzymują informacje niezbędne dla oszacowania potencjalnej dochodowości inwestycji oraz opracowania prognoz ryzyka związanego z planowanymi inwestycjami. Dodatkowo zapewniamy pomoc w ocenie stopnia dostosowania do wymogów prawnych, jak również wsparcie procesowe, które może się okazać niezwykle istotne podczas odnajdywania i odzyskiwania mienia.

Dostęp do danych niezbędnych dla podejmowania optymalnych decyzji biznesowych

Informacje ułatwiające prawidłową wycenę i dające przewagę w negocjacjach

Pomoc w rozpoznaniu i ocenie ryzyka towarzyszącego podjęciu współpracy z nowym partnerem lub klientem

Wparcie w ocenie stopnia wypełnienia kryteriów inwestycyjnych

Weryfikację zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Wsparcie procesowe

Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Co nas wyróżnia?

Bogate i wielodziedzinowe doświadczenie naszych pracowników

Naszymi pracownikami są wielojęzyczni i pochodzący z różnych kultur koordynatorzy projektów i analitycy, korzystający z bogatych i różnorodnych życiorysów zawodowych. Ich rolą jest wspieranie klientów Bearstone poprzez gromadzenie surowych danych i przetwarzanie ich na przystępne i szyte na miarę opracowania dotyczące ryzyka, z którym mierzy się klient. W rezultacie nasi zleceniodawcy mogą podejmować trafniejsze decyzje, oparte na pełniejszym zrozumieniu sytuacji.

Zasięg i jakość naszej sieci kontaktów

Poza pracownikami centrali, kluczowa dla skuteczności Bearstone jest również rozległa siatka zaufanych współpracowników. Nasi partnerzy są zawsze poddawani skrupulatnej weryfikacji, dzięki czemu możemy ręczyć za ich wiarygodność. Dzięki specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu oraz niezawodności naszych współpracowników, Bearstone posiada rzeczywisty światowy zasięg działania.

Nacisk na osobowe źródła informacji

Dzięki wsparciu ogólnoświatowej sieci współpracowników, Bearstone jest w stanie dyskretnie pozyskiwać informacjie od źródeł osobowych pozostających w bliskim otoczeniu przedmiotu danego dochodzenia. Po ich uzyskaniu, dane takie zostają uzupełniane o wiedzę ekspercką osób z rozległą znajomością danej branży, sektora lub sytuacji geopolitycznej w danym regionie, w zależności od specyfiki zlecenia.

Elastyczność podejścia

Zespół Bearstone zawsze szyje na miarę swoje działania tak, aby spełniały oczekiwania wyrażone przez klienta, dlatego właśnie w fazie wstępnej każdego zlecenia koncentrujemy się na pełnym zrozumieniu jego potrzeb. Dzięki temu możemy zaproponować zakres usług, najbardziej przydatny z punktu widzenia naszego zleceniodawcy.

Nasi klienci

Klienci Bearstone to firmy i instytucje reprezentujące rozmaite sektory gospodarki, w większości wywodzące się z USA, Wielkiej Brytanii i w Europy kontynentalnej. Ich cechą wspólną jest potrzeba pozyskiwania w odpowiednim czasie wiarygodnych oraz aktualnych danych, które stanowią podstawę do skutecznego podejmowania decyzji. Wśród naszych klientów można wymienić:

  Korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

  Fundusze typu private equity i hedgingowe

  Kancelarie prawne oraz finansowi i strategiczni doradcy

  Banki detaliczne i inwestycyjne

  Osoby o znaczących zasobach finansowych (HNW)

  Międzynarodowe instytucje finansowe

  Działy compliance i kontroli wewnętrznej firm

  Instytucje rządowe i państwowe urzędy regulacyjne

Zasięg działań

Pracownicy centrali Bearstone koordynują działaniami szerokiej sieci współpracowników lokalnych, którzy z reguły odpowiedzialni są za pozysykiwanie informacji z jurysdykcji swojego zamieszkania i pochodzenia. Łącznie ze współpracownikami lokalnymi nasz zespół włada ponad dwudziestoma językami. Dzięki takiemu modelowi działania, posiadamy globalny zasięg, dający niezrównane możliwości w zakresie świadczenia prywatnych usług wywiadowczych.

Bearstone działa w całej Europie, włączając w to Wspólnotę Niepodległych Państw, a także w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i na znacznych obszarach Afryki.

W wielu przypadkach jesteśmy też w stanie realizować zlecenia w innych regionach świata, takich jak: Azja Południowo-Wschodnia czy Ameryka Łacińska, gdzie firma Bearstone jest obecna pośrednio, poprzez swoich partnerów.

Jak działamy

Zlecenia realizowane przez Bearstone z reguły przebiegają zgodnie z zasadami tzw. cyklu wywiadowczego, na który składają się trzy fazy postępowania z danymi: gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie informacji.

Pierwsza faza gromadzenia danych polega na pozyskaniu ich w surowej formie ze źródeł, takich jak: publiczne i prywatne rejestry, bazy danych czy internet. Zebrane w ten sposób zasoby uzupełniane są o komentarze pochodzące od źródeł osobowych oraz informacje zgromadzone w drodze działań operacyjnych i informatyki śledczej. Wszystkie procedury przeprowadzane są przez nas ze ścisłym przestrzeganiem wewnętrznych protokołów postępowania i przepisów prawa.

Drugą fazę stanowi analiza pozyskanych informacji. Składają się na nią: klasyfikacja, tłumaczenie oraz walidacja i weryfikacja danych. Celem fazy analizy jest kompleksowa ocena zgromadzonego materiału mająca na celu jak najlepsze sprostanie wymaganiom klienta i ułatwienie podjęcia możliwie najlepszej decyzji.

Faza trzecia, czyli tzw. faza rozpowszechniania, polega na przygotowaniu i przekazaniu klientowi rezultatów pozyskanych podczas realizacji zlecenia w formie pisemnego raportu lub ustnego sprawozdania.

Miarą sukcesu Bearstone jest jakość dostarczanych informacji oraz zakres, w jakim umożliwiają one naszym klientom merytoryczne podejmowanie strategicznych decyzji. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, wykorzystujemy przy realizacji każdego zlecenia i na każdym etapie cyklu wywiadowczego szeroką gamę narzędzi i zasobów.

Nasz zespół

Koordynatorzy projektowi i analitycy pracujący w centrali Bearstone oraz w oddziałach berlińskim i londyńskim posługują się łącznie ponad dziesięcioma językami i każdego dnia mają możliwość korzystania ze swoich umiejętności i doświadczeń zawodowych. To właśnie są w centrum wszystkich naszych działań.

Nasze umiejętności

Pracownicy Bearstone odpowiedzialni są za koordynację działań naszych zewnętrznych partnerów, doradców i śledczych. Przy zleceniach korzystamy z ich bogatego doświadczenia, zdobytego podczas pracy w działach audytu i kontroli wewnętrznej firm, działach compliance, w pracy jako dziennikarze śledczy, organach ścigania, jako prywatni detektywi, byli wojskowi lub specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.