Compliance

Zgodność z wymogami ESG (środowiskowymi, społecznymi i dotyczącymi ładu korporacyjnego) i przepisami antykorupcyjnymi to kluczowy czynnik przy ocenie ryzyka, zwłaszcza w dzisiejszym, skomplikowanym i globalnym środowisku biznesowym. Audyt antykorupcyjny służy kompleksowej i wiarygodnej weryfikacji zgodności z międzynarodowym prawem antykorupcyjnym. W zleceniach tego typu Bearstone poszukuje dowodów dotyczących: oszustw, łapówkarstwa, korupcji, nadużyć oraz informacji o powiązaniach politycznych.

Bearstone stał się zaufanym dostawcą usług z zakresu badania compliance dla międzynarodowych inwestorów i funduszy private equity. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wzmożonych działań akcjonariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Widzimy też wyraźny wpływ wymogów ESG na sposób prowadzenia działalności biznesowej. Sami opracowujemy innowacyjne rozwiązania ESG, tworzymy listy dobrych praktyk, zasad i procedur dla poszczególnych branż. Ponadto pomagamy naszym klientom w opracowaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i pomagamy tworzyć ścieżki do ich osiągania.

W ramach badania compliance oferujemy:

  Kompleksową i wiarygodną weryfikację zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

  Gromadzenie dowodów ewentualnych oszustw, łapówkartswa, korupcji, nadużyć i powiązań politycznych

  Śledztwa prowadzone według najwyższych standardów etycznych i prawnych

  Rozwiązania ESG dla inwestorów: listy dobrych praktyk, zasad i procedur

  Opracowanie kluczowych wskaźników efektywności i pomoc w wyznaczeniu drogi do ich osiągnięcia

Nasze usługi w zakresie compliance kierujemy też do klientów zainteresowanych pełnym przeglądem posiadanych procedur zarządzania ryzykiem. Proponujemy podejście etapowe, które zawiera: analizę zgodności z przepisami lokalnymi i regionalnymi; ocenę zgodności ze światowymi regulacjami antykorupcyjnymi, jak amerykańską Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA) i brytyjską Ustawą Korupcyjną z 2010 roku; pomoc przy wdrażaniu wewnętrznych procedur zapobiegania nadużyciom, oszustwom i niegospodarności; sprawdzenie i ocenę wiarygodności i reputacji pracowników wyższego szczebla i głównych dostawców.

Studium przypadku

Firma Bearstone został zatrudniona przez międzynarodowy koncern produkcyjny, który nieco wcześniej nabył kilka fabryk w Europie. Celem zlecenia było zbadanie i weryfikacja pogłosek na temat oszustw, jakie rzekomo miały miejsce w jednej z nowych spółek zależnych klienta.

Klient zdawał sobie sprawę, że duża część jego produktów trafiała na czarny rynek, gdzie sprzedawana była po cenach znacznie niższych od średnich cen detalicznych. Istniało też podejrzenie, że kierownicy wysokiego szczebla otrzymywali łapówki w zamian za naruszanie procedur przy wyborze dostawców.

Gdyby pogłoski okazały się prawdziwe, klient chciał zrozumieć, jak doszło do nieprawidłowości. Oczekiwał też od Bearstone wsparcia przy podejmowaniu niezbędnych dalszych kroków, w tym prawnych.

Zaczęliśmy od sporządzenia charakterystyk potencjalnych podejrzanych, opierając się przy tym na źródłach ogólnodostępnych (OSINT) i informacjach otrzymanych od klienta. Na kolejnym etapie przystąpiliśmy do działań śledczych, do których należało pozyskiwanie informacji od źródeł osobowych (HUMINT), a także obserwacja i mieszczące się w granicach prawa inne działania operacyjne. W ten sposób udało nam się zidentyfikować kanały, poprzez które towary klienta trafiały na czarny rynek.

W sprawie pogłosek dotyczących zachowań korupcyjnych również odwołaliśmy się do analizy OSINT i informacji od klienta w celu stworzenia listy potencjalnych podejrzanych. Następnie posłużyliśmy się metodami HUMINT, aby porównać faktyczny styl życia wybranych osób z deklarowanymi przez nie dochodami, biorąc pod lupę również ich bliskich, przyjaciół i współpracowników. Zidentyfikowaliśmy kilka wyraźnych rozbieżności, a następnie prześledziliśmy ich aktywa w celu ustalenia źródeł podejrzanego majątku. Udało nam się ustalić, że pewne osoby na kierowniczych stanowiskach zlecały kontrakty swoim bliskim znajomym w zamian za drogie prezenty, np. samochody, kosztowne urlopy czy wystawne przyjęcia.

Z powodów wizerunkowych, klient postanowił nie wchodzić na drogę sądową, wybierając tym samym ścieżkę opartą na użyciu wewnętrznych procedur. Nasze ustalenia pomogły nie tylko w zrozumieniu co się stało i jak, ale też w szybkim, sprawnym i dyskretnym rozwiązaniu sprawy.