Cykl wywiadowczy

Pierwsza faza gromadzenia danych polega na pozyskaniu ich w surowej formie ze źródeł, takich jak: publiczne i prywatne rejestry, bazy danych czy internet. Zebrane w ten sposób zasoby uzupełniane są o komentarze pochodzące od źródeł osobowych oraz informacje zgromadzone w drodze działań operacyjnych i informatyki śledczej. Wszystkie procedury przeprowadzane są przez nas ze ścisłym przestrzeganiem wewnętrznych protokołów postepowania i przepisów prawa.

Drugą fazę stanowi analiza pozyskanych informacji. Składają się na nią: klasyfikacja, tłumaczenie oraz walidacja i weryfikacja danych. Celem fazy analizy jest kompleksowa ocena zgromadzonego materiału mająca na celu jak najlepsze sprostanie wymaganiom klienta i ułatwienie podjęcia możliwie najlepszej decyzji.

Faza trzecia, czyli tzw. faza rozpowszechniania, polega na przygotowaniu i przekazaniu klientowi rezultatów pozyskanych podczas realizacji zlecenia w formie pisemnego raportu lub ustnego sprawozdania.

Miarą sukcesu Bearstone jest jakość dostarczanych informacji oraz zakres, w jakim umożliwiają one naszym klientom merytoryczne podejmowanie strategicznych decyzji. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, wykorzystujemy przy realizacji każdego zlecenia i na każdym etapie cyklu wywiadowczego szeroką gamę narzędzi i zasobów.