Wsparcie procesowe

Zapewniamy wsparcie procesowe największym firmom prawniczym z całego świata, uzupełniając ich ofertę o szeroko pojęte dodatkowe usługi śledcze. Często naszym zadaniem jest zdobywanie dowodów na potrtzeby postepowań sądowych. Jesteśmy ekspertami w odszukiwaniu użytecznych informacji ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak oficjalne ewidencje gruntów czy regionalne bazy danych przedsiębiorstw, do których nierzadko dostęp z różnych względów bywa utrudniony. Błyskawicznie znajdujemy ślady nielegalnych praktyk, dzięki czemu pomagamy prawnikom właściwie ukierunkować pracę, zredukować koszty i opracować adekwatny do sytuacji plan działania.

Nasi pracownicy posiadają dogłębną wiedzę na temat obowiązujących w danym kraju przepisów o ochronie danych, nie tylko osobowych. Dzięki temu Bearstone może zapewnić klientom zidywidualizowane podejście, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych oraz dopasowaniem do prawnych wymogów jurysdykcji, w której toczy się dochodzenie. Dzięki temu nasz klient może być pewny, że zgromadzone przez nas informacje będą dopuszczalne do użycia w sądzie, gdyby zaszła taka potrzeba.

Usługi śledcze na rzecz międzynarodowych kancelarii prawniczych

Pozyskiwanie informacji z mocą dowodową na użytek postepowań sądowych

Dbamy o dopuszczalność sądową zgromadzonych materiałów

Realizacja zleceń zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o wysokie standardy etyczne

Zespół posiadający dogłębną wiedzą z dziedziny regulacji o ochronie danych, również osobowych

Studium przypadku

Bearstone został zatrudniony przez międzynarodową kancelarię prawną w trakcie toczącego się już sporu sądowego. Celem zlecenia było pozyskania dokumentów i informacji z kilku jurysdykcji znanych z braku transparentności

Powód uciekł z jednego z krajów Europy Wschodniej po tym jak został postawiony w stan oskarżenia w sprawie defraudacji i utworzenia złożonej sieci spółek offshore w domniemanym celu wyprania zdefraudowanych środków.

Zostaliśmy upoważnieni do pozyskania i analizy informacji o wszelkich powiązaniach pomiędzy poszczególnymi podmiotami zagranicznymi utworzonymi przez podmiot zlecenia oraz do śledzenia poczynań biznesowych (ale nie tylko) pozwanego w celu określenia jego faktycznego miejsca pobytu. Za każdym razem, gdy kolejny, nowy podmiot w badanej strukturze powiązań kapitałowo-osobowych podmiotu zlecenia został zidentyfikowany, zadaniem Bearstone było pozyskanie oficjalnych dokumentów dotyczących spółki.

Bearstone pomógł klientowi zbadać schemat działania oraz sieć powiązań kapitałowo-osobowych należącą do pozwanego. Dokumenty pozyskane na temat każdej spółki powiązanej z pozwanym zostały dopuszczone jako dowody w sprawie sądowej, w której uczestniczył nasz klient.

Poprzez prześledzenie poczynań biznesowych pozwanego, firma Bearstone była w stanie ustalić jego miejsce pobytu w jednym z krajów Europy Zachodniej, gdzie dokonał zakupu nieruchomości. Asystowaliśmy naszemu klientowi również w nawiązaniu kontaktu z lokalnym wymiarem sprawiedliwości.