Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem

Nasze usługi doradcze z zakresu oceny ryzyka pomagają klientom na wielu płaszczyznach – od strategicznej oceny rozwoju wydarzeń politycznych i makroekonomicznych trendów, do zagadnień operacyjnych oraz mających znaczenie strategiczne, takich jak ocena i minimalizacja zagrożeń

Our Risk Advisory Services: 

Techniki analityczne opracowane i wykorzystywane przez agencje wywiadowcze, które zapewniają lepsze zrozumienie złożonych problemów i ułatwiają podejmowanie decyzji w w sytuacjach ograniczonego lub utrudnionego dostępu do informacji, lub też w zleceniach o wysokim stopniu zawiłości.

Klienci rozważający rozpoczęcie działalności w nowym segmencie lub wejście na nowy rynek często przed podjęciem ostatecznej decyzji zwracają się do Bearstone z prośbą o ocenę stojącego przed nimi makroryzyka. W ramach tego typu zleceń, Bearstone przygotowuje analizę sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej, sporządza charakterystykę miejscowego systemu prawnego oraz poszczególnych gałęzi gospodarki.

Działając w obszarach wysokiego ryzyka, w których zagrożenia potrafią szybko wymknąć się spod kontroli, nasi klienci zawsze potrzebują aktualnej wiedzy o najnowszych wydarzeniach i zachodzących zmianach w ich najbliższym otoczeniu. Bearstone zapewnia całodobowy monitoring środowiska fizycznego i cyberprzestrzeni, w których działają nasi klienci, dostarczając tym samym na bieżąco informacje o potencjalnych zagrożeniach i proponować sposoby (LUB strategie) minimalizacji ich wpływu na działalność klienta.